Voda v oleji a jak se s ní vypořádat

Článek - časopis Techmagazín, č. 11-2019
Příčin vniku vody do oleje může být velmi mnoho. Ať už jde o prasklý chladič či jinak poškozený některý z těsnicích komponentů v nádrži až po okolní vlivy (prostředí či manipulace v okolí).

Voda v oleji je nechtěnou přísadou, která v systému působí korozivně, urychluje jeho „stárnutí“ a zeslabuje účinek přísad. Mnohdy se na vnik vody do oleje přijde, až když začne stroj reagovat negativně. V horším případě, až když doslova nádrž přetéká. Toto může být způsobeno nepravidelnou a nedostatečnou kontrolou stavu a hladiny oleje nebo špatným stavem olejoznaku (viz obr. 1a – Standardní olejoznak, reálný stav oleje; 1b – Doporučený olejoznak).

Když už se potýkáme s nepříjemností v podobě oleje kontaminovaného vodou, nastupuje otázka: ‚Jak se jí co nejefektivněji a nejlevněji zbavit?‘

Většinou je řešení takové, že je stroj odstaven, olej se vypustí a dojde k mechanickému vyčištění nádrže. Následně se napustí olej nový. Nevypadá to složitě, ale… Ve většině případů nedojde k úplnému odstranění vody z oleje (viz obr. 2 – Vizuální stav oleje). V takovém případě byly vynaloženy zbytečné náklady v podobě ceny za nový olej, a vznikly ekonomické ztráty za prostoje stroje. Co je však důležitější, problém není stále vyřešen a stroj trpí dál.

1. Posouzení stavu a návrh postupu

Pro zajištění efektivního postupu by měla být havarijní situace důkladně konzultována a správně posouzena. V portfoliu společnosti KLEENTEK se nachází několik druhů moderních technologií na dehydrataci oleje, které společně s mnohaletými zkušenostmi pracovníků firmy přinášejí možnosti řešení pro odstranění vody šité přímo na míru dané situaci.

Volba ideálního postupu je velmi důležitá, jelikož přímo souvisí s ekonomikou. Je rozdíl, zda má nádrž objem 200 litrů oleje a nachází se v ní (dle laboratorního rozboru) 0,5 litrů vody, nebo má nádrž 10 000 litrů oleje a nachází se v ní (dle laboratorního rozboru) 200 litrů vody. I s takovou hodnotou si dokážeme poradit, a to tak, že náklady na odstranění vody v oleji jsou zlomkem ceny za výměnu olejové náplně. Navíc nedochází k finančním ztrátám při odstávce, jelikož dehydratace probíhá bez jakéhokoliv odstavení stroje, za plného provozu.

2. Zvolení vhodné technologie

  • Vakuový dehydrátor Mini Water VAC

Nejnovějším přírůstkem mezi servisními přístroji je Vakuový dehydrátor Mini Water VAC. Jeho využití je široké. Může být nasazen jak na menší, tak i na větší nádrže, a mimo sušení oleje jej dokáže také filtrovat na čistotu dle zvoleného filtru.

Příkladem může být jeho napojení na hydraulickou nádrž o velikosti 3000 litrů oleje HM 46 (viz obr. 3), který byl vlivem poškozeného prvku kontaminován vodou. Tuto skutečnost odhalilo až předchozí nasazení přístroje na elektrostatické čištění olejů KLEENTEK ELC-R50SP, který funguje i jako velmi dobrý indikátor této kontaminace.

Během nasazení vakuového dehydrátoru bylo odstraněno celkem 9 litrů vody. Olej byl následně vizuálně v pořádku, což potvrdil i laboratorní rozbor, který ukázal hodnotu obsahu vody v oleji 87 ppm (0,009 %). Díky tomu, že dehydratace opět probíhá za plného provozu a na poškození dílu a kontaminaci oleje se přišlo velmi brzy, nedošlo ke ztrátám ve výrobě a s tím spojeným nákladům, které by v tomto případě přesáhly několik miliónů korun.

  • Tribodryer

Jako další příklad servisního nasazení přístroje můžeme uvést dehydrataci oleje přístrojem Tribodryer (viz obr. 4). Jde o průnik vody do oleje vlivem pracovního
procesu (okolní vlivy, netěsnost nádrže) – 10 000 litrů oleje (TCL 680) – množství vody dle laboratorního rozboru 1,798 % (179 litrů vody). Napojen přístroj Tribodryer, jenž pracuje se vzdušným polštářem nad hladinou oleje a je tak vhodný k napojení na velké nádrže. Vzduch je vysoušen a vracen zpět do nádrže, kde opět absorbuje vlhkost.

Úspora v tomto konkrétním případě znamenala 830 000 Kč pouze za nákup nového oleje. Dalším velkým přínosem je, že výroba se nemusela zastavit, jelikož dehydratace probíhala za plného provozu stroje. Pokud by v krajním případě muselo dojít k odstávce a k výměně olejové náplně, byla by tato akce velice nákladná, jelikož 1 hodina neplánovaného odstavení = ztráta 600 000 Kč. Samotná výměna pak trvá několik celých směn. To by vedlo k celkové ztrátě v rámci desítek milionů korun. Konečný stav množství vody v oleji byl 0,2 %, což je pokles o 159 litrů vody (89 %). Vzhledem k neustálé kontaminaci oleje výrobním procesem je to veliký posun.

  • Dehydrátory (DH)

K dalším možnostem dehydratace olejů patří přístroje řady DH (viz obr. 5). Ty jsou určeny zejména k dosušovaní olejů. Vláknitý prvek, z něhož je vložka dehydrátoru (DH-1B) vyrobena, disponuje vysokou schopností absorpce vody – dokáže několikanásobně zvětšit svůj objem (hmotnost).

  • Zavzdušňovací filtry a senzory vlhkosti (Moisture Content Sensor)

Jako další z variant dehydratace může být také osazení nádrží vhodným zavzdušňovacím filtrem se Silikagelem (resp. ZR gelem), viz obr. 6. Tyto filtry nejen že vzduch, který nádrže „dýchají“, udržují čistý, dokážou jej také zbavovat vlhkosti. To vše v obou směrech průtoku. Díky změně barvy vysoušedla dokáže pozorný uživatel rozpoznat, jestli je kontaminováno vlhkostí z nádrže či z prostředí.

Nejnovější modely zavzdušňovacích filtrů dokážou uživatele upozornit na zvýšenou přítomnost vody (viz obr. 7a). Řadí se do novinek trendu Průmysl 4.0 k online sledování stavu oleje. Stejně jako Moisture Content Sensor – senzor vlhkosti (viz obr. 7b), který dokáže nepřetržitě sledovat stav vlhkosti v oleji. Při jakékoliv změně obsahu vody v oleji senzor okamžitě upozorní na změnu stavu (např. zasláním SMS zprávy). Umožňuje tak okamžitou reakci vedoucí k zajištění bezproblémového chodu stroje, které uspoří nemalé částky.

Petr Mader, KLEENTEK, spol. s r.o.

Techmagazín č. 11-2019

PDF ke stažení